ارتقاء قابلیت عیب‌یابی استندهای تست گرم

فرایند کنترل کیفیت و شناسایی عیوب عملکردی خانواده موتورهای تولیدی شرکت ایرانخودرو، بر روی استندهای تست گرم بدون بار، با استفاده از حواس اوپراتور و بصورت کیفی اجرا می‌شود. استفاده از اپراتور در شناسایی عیوب و فرایند کنترل کیفیت تولید موتورهای احتراق داخلی باعث بروز دو مشکل اساسی می‌شود. اول آن‌که خطای انسانی اجتناب ناپذیر بوده و فرآیند کنترل کیفیت بصورت کاملاً کیفی و غیریکنواخت خواهد بود. مشکل اساسی دوم اینکه شناسایی همه ایرادات عملکردی موتور و عیوب سنسورها و عملگرهای موتور، مقدور نخواهد بود. هدف از انجام این پروژه، ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه‌های موجود جهت ایجاد قابلیت عیب‌یابی، شناسایی عیوب حسگرها و عملگرهای موتور احتراق داخلی به صورت کاملاً اتوماسیون و ایجاد قابلیت شبکه و یکپارچه سازی کلیه دستگاههای تست گرم موتورسازی ایران خودرو است.