اعضاء هیأت مدیره

مهندس سیداحمد مدیرقمی
مهندس سیداحمد مدیرقمیرئیس هیأت مدیره
دکترحسن محمدقاسمی
دکترحسن محمدقاسمیمدیرعامل و عضو هیأت مدیره
مهندس محمدهادی مولودی
مهندس محمدهادی مولودی نایب رئیس هیأت مدیره