اعضاء هیئت مدیره

دکتر حسن محمد قاسمی
دکتر حسن محمد قاسمیمدیرعامل