اعضاء هیئت مدیره

مهندس داود خسروی
مهندس داود خسرویمدیرعامل
دکتر حسن محمد قاسمی
دکتر حسن محمد قاسمیعضو هیئت مدیره
دکتر عبداله توکلی لاهیجانی
دکتر عبداله توکلی لاهیجانیعضو هیئت مدیره