اعضاء هیئت مدیره

مهندس داود اسماعیل پور
مهندس داود اسماعیل پورمدیرعامل
دکتر حسن محمد قاسمی
دکتر حسن محمد قاسمینایب رئیس هیئت مدیره
دکتر عبداله توکلی لاهیجانی
دکتر عبداله توکلی لاهیجانیرئیس هیئت مدیره