اعضاء هیئت مدیره

مهندس سیداحمد مدیرقمی

مهندس سیداحمد مدیرقمی

رئیس هیأت مدیره
دکترحسن محمدقاسمی

دکترحسن محمدقاسمی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
مهندس محمدهادی مولودی

مهندس محمدهادی مولودی

نایب رئیس هیأت مدیره