اعضاء هیئت مدیره

دکترحسن محمدقاسمی

دکترحسن محمدقاسمی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
مهندس محمدهادی مولودی

مهندس محمدهادی مولودی

نایب رئیس هیأت مدیره
دکتر مصطفی برهانی

دکتر مصطفی برهانی

عضو هیأت مدیره