مدل‌سازی دینامیکی خودرو تارا

در این پروژه به منظور تحلیل و بررسی شاخصه‌های دینامیکی از جمله راید و هندلینگ، مدل‌سازی دینامیکی کامل خودروی تارا در نرم افزار ADAMS ایجاد و با بهره‌گیری از نتایج آزمون‌های تجربی و مدل‌سازی‌های تحلیلی، صحت سنجی می‌گردد. توسعه مدل نرم‌افزاری صحه‌گذاری شده این امکان را فراهم می‌نماید که با کمترین هزینه شاخصه‌های دینامیکی خودرو را در برابر تغییراتی از قبیل پکیجینگ موتور جدید مورد ارزیابی قرار داد.