1400/3/24 19:36:38

توسعه نرم افزار بهینه سازی طراحی مقاطع خودرو بر اساس ایمنی تصادف

توسعه نرم افزار بهینه سازی طراحی مقاطع خودرو بر اساس معیارهای ایمنی تصادف با توجه به سخت‌گیرانه‌تر شدن مداوم استانداردهای زیست‌محیطی [...]