Project Description

صفحه اصلی/پروژه ها/مدلسازی دینامیکی خودرو تارا

مدلسازی دینامیکی خودرو تارا

در این پروژه به منظور تحلیل و بررسی شاخصه‌های دینامیکی از جمله راید و هندلینگ، مدل دینامیکی کامل خودروی تارا در نرم افزارADAMS ایجاد و با بهره گیری از نتایج آزمون‌های تجربی و مدل‌سازی‌های تحلیلی، صحت سنجی می‌گردد. توسعه مدل نرم افزاری صحه گذاری شده این امکان را فراهم می‌نماید که با کمترین هزینه شاخصه‌های دینامیکی خودرو را در برابر تغییراتی از قبیل پکیجینگ موتور جدید مورد ارزیابی قرارداد.