دینامیک خودرو

دینامیک خودرو از جمله شاخصه های خودرو است که مستقیما بر راحتی سرنشینان خودرو تاثیر میگذارد. از این رو گروه دینامیک خودرو با بهره‌گیری از دانش فنی و مهندسی در راستای طراحی و توسعه سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان تشکیل شده است. به منظور تحلیل و بررسی شاخصه های دینامیکی از جمله راید و هندلینگ، مدلهای تحلیلی شامل معادلات ریاضی و مدلهای نرم افزاری تحت پلتفورم Msc Adams توسعه داده می شود. توسعه مدل نرم افزاری صحه گذاری شده این امکان را فراهم می‌نماید که با کمترین هزینه شاخصه‌های دینامیکی خودرو را در برابر تغییراتی از قبیل پکیجینگ موتور جدید مورد ارزیابی قرارداد.